BOSANSKI ENGLISH

Informacije

2. 2. 2016. - OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XXXII SKUPŠTINE DIONIČARA ENERGOINVEST d.d.. SARAJEVO

ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO Ul. Hamdije Ćemerlića 2 Na osnovu odredbi člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”broj: 81. od 21.10.2015. godine), Statuta Energoinvest,d.d. - Sarajevo (br. S-87/09 od 29.06.2009. godine, br. S-122/11 od 15.07.2011. godine, br. S-147/14 od 24.04.2014. godine i br. S-155/14 od 27.11.2014. godine), te Odluke Nadzornog odbora, broj: NO- 328/2016 od 15.01.2016. godine o sazivanju tridesetdruge Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, objavljuje OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XXXII SKUPŠTINE DIONIČARA ENERGOINVEST d.d.. SARAJEVO Tridesetdruga Skupština dioničara Energoinvest,d.d.- Sarajevo će se održati 24.02.2016. godine (srijeda) u Sarajevu u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa početkom u 13. sati. Za tridesetdrugu Skupštinu društva utvrđen je slijedeći D n e v n i r e d 1. Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to: 1.1. Predsjednika tridesetdruge Skupštine 1.2. Ovjerivače zapisnika 2. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Energoinvest, d.d.- Sarajevo zbog isteka perioda na koji su imenovani 3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Energoinvest, d.d. – Sarajevo 4. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Energoinvest, d.d. – Sarajevo 5. Usvajanje Statuta Energoinvest, d.d.- Sarajevo 6. Donošenje Odluke o prestanku rada društva Interenergo GmbH Minhen Njemačka Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka, predložiti kandidata za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju koji ispunjava uslove predviđene zakonom i Statutom društva u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. U radu i odlučivanju tridesetdruge Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane i ovjerene punomoći. Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju tridesetdruge Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupšine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine. Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. Lista dioničara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, objekat A, sprat IV, soba 442 od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 332. Nadzorni odbor