BOSANSKI ENGLISH

Informacije

10. 06. 2015. - Obavještenje o sazivanju XXX Skupštine dioničara Enegoinvest, d.d. - Sarajevo

ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO
Ul. Hamdije Ćemerlića 2

Na osnovu odredbi člana 242. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 ,84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13 ), te Odluke Nadzornog odbora, broj: NO-294/2015 od 28.05.2015. godine, o sazivanju tridesete Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, daje

O B A V J E Š T E NJ E
O SAZIVANJU XXX SKUPŠTINE DIONIČARA
ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO

Trideseta Skupština dioničara Energoinvest,d.d. - Sarajevo će se održati 29. 06. 2015.godine (ponedjeljak) u Sarajevu u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa početkom u 13. sati.

Za tridesetu Skupštinu društva utvrđen je slijedeći
D n e v n i r e d
1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju (nekonsolidovani izvještaj) Energoinvest, d.d. – Sarajevo po godišnjem obračunu za 2014. godinu, koji uključuje:
- Finansijski izvještaj društva,
- Izvještaj vanjskog revizora,
- Izvještaj Nadzornog odbora,
- Izvještaj Odbora za reviziju

2. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Energoinvest, d.d. – Sarajevo utvrđenoj po godišnjem obračunu za 2014. godinu

3. Donošenje Odluke o pokriću dijela gubitka iz kategorije zadržane dobiti po godišnjem obračunu za 2014. godinu

4. Usvajanje Plana poslovanja Energoinvest, d.d. – Sarajevo za 2015. godinu


Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
U radu i odlučivanju tridesete Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane i ovjerene punomoći.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju tridesete Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.
Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu.
Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupšine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
Lista dioničara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, objekat A, sprat IV, soba 442 od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 332.

Predsjednik Nadzornog odbora

Mersad Ramović, s.r.